گامی به سوی تندرستی

از بین بردن بوی سیر

*= برای از بین بردن بوی سیربین بردن از بین ردن بوی سیر

 

مصرف  2 یا 3 دانه قهوه ،جند دانه انیسون یا زیره ،مصرف یک عدد

 

 سیب و یا جویدن یک شاخه جعفری حهت از بین بردن بوی سیر

 

مفید می باشد.

[ سه شنبه بیست و نهم خرداد 1386 ] [ 12:10 ] [ سيد محمد رضا حسيني يزدي ] [ ]