عوارض استرس ...

      عوارض استرس: پوست رنگ پریده می شود خون کمتر به آن می رسد یا قرمز  می شود.ماهیچه ها دردمی کنند ودراثر تجمع اسید لاکتیک احساس تنش ولرز  می کنند، ریتم قلبی تسریع می شود ،تنش زیاد می شود ، عرق ریزی زیاد می شود . غدد بزاقی دیگر بزاق ترشح نمی کنند دهان خشک می شود احساس گلو گرفتگی می کنند رساندن اکسیژن به ماهیچه ها زیاد و سریع می شود فرد دچار تنگی نفس می شود ، کبد قند ها را در خون آزادمی کند    

     وهمچنین می تواند مقدارزیادی کلسترول ترشح کند . عضلات منقبض می شوند و مانع دفع نمک و ادرار می شوند یابر عکس آنرا تسریع می کنند .سبب تخلیه شدید آدرنالین و در نتیجه سبب اختلالات کار کردی می گردد.

[ جمعه بیست و ششم خرداد ۱۳۸۵ ] [ 13:17 ] [ سيد محمد رضا حسيني يزدي ] [ ]